Сарантис низ целиот свет


Посетете ја нашата веб-страница на групата

Сарантис Група | Англиски

Или изберете локација

САРАНТИС СКОПЈЕ

Услови за користење

Услови за користење

 

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Посетителот/корисникот на страниците и услугите на веб страницата на ГР. САРАНТИС СА мора внимателно да го прочита ова и во случај на несогласување со наведените услови, не смее да го користи. Во спротивно, се претпоставува дека посетителот/корисникот ги прифаќа наведените услови и дава своја согласност. Правните информации и условите овде ги регулираат сите веб страници на ГР. САРАНТИС СА, освен ако не е изрично наведено поинаку на одредена страница.

САРАНТИС СА не е одговорна за какви било активности преземени од кое било лице или организација, каде и да се наоѓаат, како резултат, директно или индиректно, на информациите содржани или до кои се пристапува преку оваа веб страница, без разлика дали овие информации се обезбедени од ГР САРАНТИС СА или некоја трета страна. Ништо на оваа веб страница не треба да се толкува како давање совети или препораки и оваа веб страница не треба да се толкува како основа за каква било одлука или активност. Информациите содржани на оваа веб страница можеби не се секогаш целосно ажурирани и, поради оваа причина, овие информации се обезбедуваат на основа „КАКО ШТО Е“ и „КАКО ШТО Е ДОСТАПНО“. ГР. САРАНТИС СА не дава никакви забелешки или гаранции на кој било начин, директно или индиректно, за содржината на оваа веб страница, вклучително, но не ограничувајќи се на, навременоста, точноста, целосноста или соодветноста за која било одредена цел на оваа содржина или дека резултатот што може да произлезе од користењето на веб страницата нема да содржи грешки или ќе биде сигурен. Посетителот/корисникот се согласува дека користењето на информациите добиени или преземени од или преку оваа веб страница е на негова/нејзина единствена дискреција и е негова/нејзина одговорност.

По пристапувањето на оваа веб страница, посетителот/корисникот на страниците и услугите на веб страницата на ГР. САРАНТИС СА прифаќа дека нивната употреба е на негов/нејзин сопствен ризик и дека ниту една од страните вклучени во креирањето, производството или објавувањето на оваа веб страница не сноси никаква одговорност. Индикативно, но не и рестриктивно, се наведува дека оваа веб страница не е одговорна за какви било директни, случајни, последователни или индиректни штети или трошоци или трошоци од кој било вид (вклучувајќи адвокатски такси, такси за експерти или други трошоци) кои можат директно или индиректно да произлезат од пристап, употреба или навигација на оваа веб страница или преземање на кој било материјал, текст, податоци, слики, видеа или аудио датотеки од оваа веб страница, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, каков било настан предизвикан од вируси, бубачки, човечко дејство или пропуст од кој било компјутерски систем, телефонска линија, компјутерски хардвер, софтвер или дефект на програмата, или која било друга грешка, пропуст или доцнење во преносот од компјутерот или мрежната врска.

САРАНТИС СА, без да гарантира, а со тоа без да биде одговорна, прави максимални напори за обезбеди информациите и целата содржина да бидат со максимална точност, јасност, навременост, комплетност и достапност. Во ниеден случај, вклучувајќи и небрежност, ГР. САРАНТИС СА не е одговорна за било каква штета предизвикана на посетителот/корисникот поради користењето на оваа веб страница.

Се нагласува дека ништо на оваа страница не може да се смета како покана за инвестирање или друг начин на давање учество во акции, или други хартии од вредност на ГР. САРАНТИС СА. Вистинските резултати и случувања може материјално да се разликуваат од прогнозите, мислењето или амбициите изразени на оваа веб страница и претходните ценовни успеси на која било соодветна хартија од вредност не треба да се сметаат како доверлив водич за идните успеси.

Исто така, во однос на информациите за производите на ГР. САРАНТИС СА, кои се однесуваат на додатоци во исхраната, предмети за лична нега, дезодоранси, гелови за туширање и слично, пристапот на посетителот до електронската содржина овде е само заради добивање информации и во никој случај не треба да се сфати, директно или индиректно, како сугестија, препорака, совет или охрабрување за користење третмани или примање третман, бидејќи веб страницата, без разлика колку е специјализирана или валидна, дава општи информации и не може да ја замени медицинската дијагноза. Корисникот кој избира да се потпре на информациите на веб страницата го прави тоа на своја сопствена одговорност и ГР. САРАНТИС СА не е одговорна за каква било штета претрпена од страна на корисникот од користењето на овие информации.

ЗАБРАНА ЗА ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ

Авторските права во врска со оваа веб страница, вклучувајќи ги, без ограничување, сите документи, датотеки, текстови, слики, графики и додатоци содржани таму и во општата слика на веб страницата, се авторско право на ГР. САРАНТИС СА, во однос на сите права, освен ако не е поинаку изрично наведено. ГР. САРАНТИС СА го овластува корисникот да копира и печати извадоци или документи од оваа веб страница (освен содржината што ја чува трета страна и е назначена како таква) за некомерцијална употреба со оглед на тоа дека која било копија или извадок од овие документи или страници кои се стекнати ги задржува сите авторски права или други известувања за сопственост и секое одрекување од одговорност содржано во нив. Сите логоа на ГР. САРАНТИС СА и трговските марки не смеат да се користат или репродуцираат без претходна писмена согласност од ГР. САРАНТИС СА. Освен ако не е поинаку наведено, забрането е репродукција на дел или на целата содржина на оваа веб страница во каква било форма, вклучително и врамување, создавање на каква било продукциска работа врз основа на веб страницата и/или нејзината содржина, интеграција во други веб страници, системи за електронско пребарување. Ниту еден линк до оваа веб страница не смее да биде вклучен во која било друга веб страница без претходно писмено одобрение од ГР. САРАНТИС СА. Освен оваа ограничена лиценца, ништо на оваа веб страница не треба да се толкува дека гарантира какви било други права или лиценци во однос на кое било авторско право, патент или заштитен знак на ГР. САРАНТИС СА или која било трета страна. Сите имиња на производи споменати на оваа веб страница претставуваат трговски марки на Групацијата САРАНТИС, освен оние брендови за кои е наведено дека се во сопственост на други компании.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА И ПРАВА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Целата содржина на оваа веб страница, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текстови, имиња, трговски марки, логоа, графики, илустрации, фотографии, видео или аудио датотеки и воопшто секаков вид на датотеки е интелектуална сопственост на ГР. САРАНТИС СА и е регулирано со националните и меѓународните одредби за авторски права, со исклучок на експлицитно признати права на трети лица. Затоа, изрично е забрането да се репродуцира, реобјавува, копира, складира, продава, пренесува, дистрибуира, објавува, извршува, презема, преведува, менува на кој било начин, целосно или делумно, без изречна претходна согласност на ГР. САРАНТИС СА, освен ако поинаку не е наведено овде. Корисникот/посетителот прифаќа дека сè што е содржано на страниците на оваа веб страница е регистрирана трговска марка или интелектуална сопственост на ГР. САРАНТИС СА, или трети лица (искористени по лиценцирање) и затоа неовластената употреба може да резултира со казна или парична казна.

ПРАВО ДА СЕ КОРИСТАТ ИНФОРМАЦИИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД КОРИСНИКОТ

Сите информации доставени до ГР. САРАНТИС СА од страна на корисникот на веб страницата (вклучувајќи, но не исклучиво, лични информации, know-how, коментари, идеи, прашања, техники, извадоци или други слични информации) нема да се сметаат за доверливи. ГР. САРАНТИС СА може да ги открие, копира и користи сите или било која од овие информации за која било цел без ограничување. Во секој случај ГР. САРАНТИС СА нема да ја спречи употребата на овие информации со цел развој, производство и промовирање на своите производи.

ВЕБ СТРАНИЦИ И СОДРЖИНА НА ТРЕТИ СТРАНИ

Оваа веб страница може да содржи содржина што е во сопственост на трети страни (на пр. статии, податоци или извадоци) и може да содржи и хиперлинкови што водат до веб страници во сопственост на трети страни. ГР. САРАНТИС СА обезбедува содржина и линкови до овие трети страни заради удобност на своите корисници. ГР. САРАНТИС СА нема контрола врз веб страниците во сопственост на трети лица или нивната содржина, до кои се пристапува од оваа веб страница или се достапни на оваа веб страница и, според тоа, ГР. САРАНТИС СА не одобрува, финансира, советува или на друг начин прифаќа никаква одговорност за овие веб страници или оваа содржина во сопственост на трети страни. Поконкретно, ГР. САРАНТИС СА не прифаќа никаква одговорност што произлегува од какво било тврдење дека содржината што ја управуваат трети страни (без разлика дали е објавена на оваа веб страница или која било друга веб страница) ги нарушува правата на интелектуална сопственост на кое било лице или прекршува каква било одговорност што произлегува од какви било информации или мислење содржани на оваа веб страница или содржина што ја чуваат трети лица.

Хиперлинкови:

Иако оваа веб страница може да се поврзе со други веб страници, оваа веб страница не е одговорна за содржината и услугите на другите веб страници со кои се поврзува, или гарантира за нивната достапност. ГР. САРАНТИС СА се одрекува од секое директно или индиректно поддржување, одобрување, поврзаност, спонзорство или соработка со поврзаните страници, освен ако не е изрично наведено овде. По влегувањето на оваа веб страница, посетителот/корисникот на оваа веб страница прифаќа дека ГР. САРАНТИС СА не е одговорна за какви било проблеми што може да се појават при посетата/користењето на веб страниците на кои се однесува или ги поврзува оваа веб страница, бидејќи таквата одговорност се однесува исклучиво на сферата на одговорност на соодветните веб страници.

УПОТРЕБА НА СОФТВЕР

Употребата на софтверот преземен од оваа веб страница е исклучиво според дискреционо право и проценка на потенцијалните ризици од страна на корисникот. Треба да се провери дали софтверот што го преземате од оваа веб страница на Вашиот персонален компјутер е соодветен за употреба на Вашиот компјутер и дека не содржи вируси.

ПРОМЕНИ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА – ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА СОСТОЈБА

САРАНТИС СА го задржува правото да ги менува моменталните правни информации во било кое време поради било која причина, без претходно известување или обврска. Корисниците/посетителите мора секогаш да ги проверуваат можните промени и ако продолжат да ја користат страницата, ќе се претпостави во секој случај дека тие ги прифатиле изменетите услови. Во спротивно, треба да се воздржат од користење/посета на оваа веб страница.

ПРАШАЊА

Сите прашања треба да бидат испратени по електронска пошта на следната адреса mk-info@sarantisgroup.com.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

САРАНТИС СА ги смета приватноста на корисниците на веб страницата, како и безбедноста на нивните лични податоци за многу важни работи. Ние сме одговорни за обработката на сите лични податоци кои ни ги давате нам. Политика за приватност на ГР. САРАНТИС СА

ИЗБОР НА ДОПОЛНИТЕЛНИ КОНТАКТИ ОД ГР. САРАНТИС СА

Од време на време може да Ве контактираме по пат на електронска пошта или обична пошта со информации за нашите производи или услуги или оние на нашите групациски компании и деловни партнери за кои Вие може да сте заинтересирани (на пр. ажурирања за последните новости). Ако не сакате да добивате такви информации, лесно може да изберете да не ги добивате, на начин кој што е утврден во Политиката за приватност, ако сте физичко лице или трговец-поединец. Во случај ако сте правно лице, тогаш можете да се отпишете така што ќе нè информирате во било кое време преку електронска пошта на следната адреса:

mk-info@sarantisgroup.com. Во двата случаи, постои можност за отпишување од информативната порака преку електронска пошта.

УПОТРЕБА НА КОЛАЧИЊА

Политика за колачиња на ГР. САРАНТИС СА

НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ

Може да ги користиме информациите кои што ги собираме и/или добиваме за Вас за истраги и да спречиме нелегални дејствија или активности кои претставуваат закана за нашата мрежа или кои на друг начин го загрозуваат обезбедувањето на веб страницата.

ПРАВИЛА И УСЛОВИ

Внимателно прочитајте ги следните правила и услови („Правила“), бидејќи тие го управуват Вашиот статус на корисник-член на веб страницата обезбедена од ГР. САРАНТИС СА. Со поврзување и прегледување на оваа веб страница, Вие се согласувате да бидете обврзани со овие услови, и со нивните измени од време на време. ГР. САРАНТИС може, од која било причина и без најава, да ги промени овие услови. ГР. САРАНТИС СА ќе вложи максимални напори да укаже на какви било промени на овие услови со известување на почетната страница на оваа веб страница. Вашето континуирано користење на оваа веб страница по датумот на стапување на сила на какви било промени на овие услови ќе се толкува како Ваше прифаќање на тие промени.

 

 

ОБВРСКИ НА КОРИСНИК-ЧЛЕН

 1. Вашиот статус како член на оваа веб страница се однесува лично на Вас и затоа не треба да се споделува со кое било друго лице. Во случај да Ви бидат дадени корисничко име и/или лозинка или други информации за време на Вашата регистрација, Вие се согласувате да ги чувате безбедни и доверливи и се согласувате (i) веднаш да ја известите ГР. САРАНТИС СА штом ќе дознаете за какво било неовластено откривање или употреба на Вашето лично корисничко име и/или лозинка и (ii) Вие сте одговорни за каква било загуба или штета што произлегува од оваа неовластена употреба или откривање.
 2. Вие сте одговорни за обезбедување на сета опрема потребна за пристап до веб страницата и за сите трошоци во врска со трета страна (на пр. телефонски трошоци и трошоци за интернет услуги).
 3. Вие се согласувате да ја користите оваа веб страница само во согласност со овие услови. Во случај Вашата неовластена употреба на оваа веб страница да резултира со загуба или штета на кое било лице кое последователно ќе поднесе тужба против ГР. САРАНТИС СА, се согласувате да извршите компензација на ГР. САРАНТИС СА за сите загуби и/или штети кои произлегуваат од таквото побарување.
 4. Како член на оваа веб страница, се согласувате:

- Да ја користите оваа веб страница во согласност со писмените упатства за кои ќе бидете информирани од време на време од страна на ГР. САРАНТИС СА и да не ја користите веб страницата за која било цел освен за онаа за која е обезбедена во согласност со овие услови или како што е поинаку наведено во објавите или известувањата на ГР. САРАНТИС СА,

- Да не реагирате свесно или ненамерно, кога ја користите веб страницата, на одредбите од какви било законски или регулаторни барања на кој било надлежен орган кој има јурисдикција над Вас или на која било активност што ја преземате,

- Да не ја користите веб страницата со цел да вршите неовластени обиди за пристап до системите на ГР. САРАНТИС СА или мрежите на трети страни,

- Да не ја користите веб страницата за да вршите деловни или други активности или да преземате активности кои се забранети со закон,

- Да не ја користите веб страницата со цел да пренесувате каков било материјал кој е клеветнички, навредлив или заканувачки по природа или кој ги повредува правата на трети лица, или заради предизвикување вознемирување, нарушување или непотребна загриженост на која било трета страна или испраќање пораки за кои знаете дека се лажни или ја користите веб страницата за такви цели,

- Веднаш да ја информирате ГР. САРАНТИС СА во врска со било какво тврдење или активност од било каква природа против Вас за било каква употреба на веб страницата и, по барање на ГР. САРАНТИС СА, веднаш да го прекинете преносот за кој што е добиено обвинувањето, и

 

- Веднаш да ја известите ГР. САРАНТИС СА во врска со какви било промени кои влијаат на деталите за Вашата регистрација. Ваша одговорност е да обезбедите податоци за Вашата регистрација да биде ажурирана.

- Да бидете обврзани со сите правила за употреба на оваа веб страница.

 1. РАСКИНУВАЊЕ. Можете да го раскинете Вашето членство на оваа веб страница во било кое време преку доставување известување до ГР. САРАНТИС СА.
 2. ГР. САРАНТИС СА може по сопствено дискреционо право и во секое време да го прекине обезбедувањето на веб страницата, или кој било дел од неа, со или без известување до Вас. Во случај кога ГР. САРАНТИС СА го прекинува обезбедувањето на оваа веб страница, Вие се согласувате дека ГР. САРАНТИС СА веднаш ќе го деактивира Вашиот статус како член и ќе ги избрише сите лични информации поврзани со Вашиот статус како член.
 3. ГР. САРАНТИС СА не сноси никаква одговорност во врска со каква било загуба за Вас која е поврзана со обезбедувањето на оваа веб страница, без разлика дали тоа е предизвикано од прекршување на договорот или од погрешно толкување или од небрежност или од кој било друг прекршок (квази-деликт) од страна на ГР. САРАНТИС СА, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, каква било загуба на добивка, деловна можност или каква било случајна, последователна, финансиска или индиректна загуба или посебна загуба што сте ја претрпеле и што произлегла од каква било одговорност на ГР. САРАНТИС СА во врска со веб страницата или овие услови, без разлика дали сте се консултирале со ГР. САРАНТИС СА во врска со можноста за таква загуба или штета. За целите на овој член, вработените, агентите, поврзаните компании и подизведувачите на ГР. САРАНТИС СА се, исто така, вклучени.
 4. ГР. САРАНТИС СА ја обезбедува оваа веб страница како бесплатна услуга за нејзините корисници.
 5. Посетителот/корисникот на оваа веб страница мора да делува согласно одредбите на грчкото, европското и меѓународното право, како и соодветната легислатива која што се однесува на телекомуникации, а од друга страна, да се воздржува од било каква нелегална или навредлива употреба на содржината и услугите на оваа веб страница. Било каква штета предизвикана на оваа веб страница или Интернет која што ќе произлезе од погрешна или несоодветна употреба на соодветните услуги од корисникот/посетителот се дел од неговата/нејзината лична одговорност.
 6. Нелегално или незаконско однесување: Посетителот/корисникот на оваа веб страница не смее да објавува или пренесува на оваа веб страница порнографски, непристоен, клеветнички, навредлив, заканувачки, незаконски или друг материјал што може да претставува или да доведе до однесување кое, пак, може да претставува, кривично дело, може да предизвика граѓанска одговорност или на друг начин може да прекрши која било одредба од законот. Иако ГР. САРАНТИС СА или која било друга страна вклучена во креирањето, производството или објавувањето на оваа веб страница може да ги следи, проверува или ревидира преносите и другите поврзани активности, ГР. САРАНТИС СА и сите страни вклучени во создавањето, производството или објавувањето на оваа веб страница одбиваат секаква одговорност што може да произлезе од нивната содржина, вклучувајќи индикативни и неограничувачки барања за клевета, вербална злоупотреба, богохулење, лажно претставување или прекршување на авторските права.
 7. ОПШТИ ОДРЕДБИ

11.1. ГР. САРАНТИС СА ќе ги испрати сите известувања во врска со правилата и употребата на оваа веб страница преку електронска пошта на последно познатата адреса која што сте ја назначиле или преку обична пошта до последно познатата поштенска адреса.

11.2. ГР. САРАНТИС СА може да ги додели овие правила на трета страна и/или да назначи поддоговарачи, вклучувајќи и надворешни даватели на услуги, да ги извршуваат нејзините права и обврски според овие правила.

11.3. Ако некоја одредба од овие правила се прогласи за неприменлива, истата нема да влијае на важноста и применливоста на другите одредби.

11.4. Овие услови го претставуваат целиот договор меѓу Вас и ГР. САРАНТИС СА и истиот се однесува на пристапот и употребата на веб страницата од Ваша страна. Овие правила имаат прецедентно право во однос на било кој друг пишан договор помеѓу Вас и ГР. САРАНТИС СА во врска со употребата на оваа веб страница.

11.5 Особено за делот ОИ (Односи на инвеститорите), или секаде каде што е применливо, овие правила ќе се толкуваат во согласност со Кодексот на Комисијата на пазарот на капитал на Грција.  

11.6. За корисниците под 18 годишна возраст, се смета дека претходно добиле согласност од своите родители/старатели во сите случаи кога доставиле лични податоци на веб страницата на ГР. САРАНТИС СА.

ПРИМЕНЛИВО ПРАВО

Овој договор за употреба е регулиран со одредбите на грчкото право, директивите и регулативите на европското право и релевантните меѓународни одредби и се толкува врз основа на правилата за добра волја, трансакциска етика и економската и социјалната цел на правото. Доколку некоја одредба се прогласи дека е спротивна на законот и поради тоа истата е неважечка или укината, таа автоматски престанува да важи, без да влијае во секој случај на важноста на другите услови. Никаква измена на условите на овој договор нема да се разгледува и таквата измена нема да биде дел од него, доколку не е формулирана во писмена форма и не е вградена во него. Надлежни судови за сите спорови кои произлегуваат по повод овој договор се судовите во Атина, Грција.

 

 

 

 

Change cookies consent Revoke cookies consent